fb
info@yenlo.com
ned
Menu
Privacy

Privacy, cookies & disclaimer

Wanneer u onze Website bezoekt, zaken met ons doet, met ons communiceert of anderszins in relatie of contact met ons staat, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden.

Privacy policy

In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen, met welk doel, hoe we gegevens ontvangen, wat uw rechten zijn en hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerken?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen, of die met u in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om gegevens die iets zeggen over u als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw adres en uw contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. Ook uw Burgerservicenummer (BSN), uw geboortedatum en het IP-adres van uw computer zijn persoonsgegevens. Ook gegevens die iets over uw persoonlijkheid vertellen, zoals uw interesses, zijn persoonsgegevens.

Verder kent de wet nog de categorie bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over u die extra vertrouwelijk zijn. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over uw medische gezondheid, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging en politieke voorkeur.

Verwerken is een begrip uit de Europese privacywetgeving (AVG). Verwerken omvat nagenoeg alles wat gedaan kan worden met persoonsgegevens, van verzamelen tot raadplegen en vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 4, beschrijft verwerken als “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens”.

Grondslagen voor de verwerking

Primair is de grondslag Uitvoering Wet, Uitvoering Overeenkomst en/of Gerechtvaardigd belang Yenlo.

Subsidiair is de grondslag Toestemming Betrokkene indien de wet Toestemming Betrokkene vereist danwel als de voornoemde primaire grondslag onvoldoende grondslag vormt . Toestemming is (als grondslag) in ieder geval vereist voor de verwerking door Yenlo  (inclusief verder doorgeven in de keten) van Bijzondere Gegevens, nieuws brieven, marketing en advertenties (cookies).

Voornoemde neemt niet weg dat er daarbovenop nog steeds sprake moet zijn van noodzaak en dat niet verder gaat dan noodzakelijk is. Yenlo verwerkt alleen persoonsgegevens voorzover die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar ICT-dienstverlening en werkzaamheden. En alleen op manieren die (afgeleid) verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor deze informatie verzameld werd of vervolgens door u geautoriseerd werd.

Wanneer handelt Yenlo als zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke danwel als Verwerker namens een ander?

Zie preambule van de Data Processing Agreement (DPA) op https://www.yenlo.com/data-processing-agreement-v5-1/                                                                                                                     

Voor wat betreft de verwerking van enig persoonsgegeven gerelateerd aan deze Website (inclusief  enig web/contactformulier en de afhandeling daarvan) en/of de acquisitie van Klanten, Leveranciers, Partners of prospects en/of  in het kader van afhandeling van het order proces ten behoeve van Finance, Sales of Marketing van Yenlo, wordt deze door Yenlo voor eigen doeleinden verwerkt en daarmee  handelt Yenlo in dat opzichte als een zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke (en niet als een Verwerker). Dit is van belang omdat een Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor het juist en volledig informeren en zonodig verkrijgen van de toestemming van Betrokkene. Immers de Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor alle wettelijke taken onder de AVG, zoals het voorzien in een Verwerkersovereenkomst (indien toepasselijk) geheimhouding, adequate beveiliging hele keten, het informeren Betrokkene, daar waar nodig verkrijgen toestemming Betrokkene, het extern melden van datalek aan AP en Betrokkene en de afhandeling van enig ander door Betrokkene uitgeoefende AVG-rechten (zoals inzage, verwijdering data portabiliteit). En wel de hele keten (inclusief al diens onderaannemers). Een Verwerker is daarentegen enkel verantwoordelijk voor het voorzien in een verwerkingsovereenkomst (indien toepasselijk), geheimhouding en adequate beveiliging. En alleen maar voor zijn eigen verwerkingsdeel in de keten.

Van wie ontvangt Yenlo’ persoonsgegevens?

Yenlo ontvangt gegevens voornamelijk van Yenlo gelieerde ondernemingen, Klanten, Leveranciers, Partners, partijen waar Yenlo mee samenwerkt en openbare bronnen.

Met welke partijen deelt Yenlo persoonsgegevens?

Bij de dienstverlening van Yenlo kunnen verschillende partijen betrokken zijn. Deze externe partijen zijn met zorg geselecteerd. Yenlo eist van hen dat zij net zo zorgvuldig met privacygevoelige gegevens omgaan als Yenlo zelf. Het gaat hierbij limitatief om de volgende TYPE/SOORT van Ontvangers:

 • De betreffende Klant, Leveranciers of Partner die het aangaat
 • Gelieerde ondernemingen behorend tot de Yenlo groep

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen. Onze gelieerde ondernemingen zullen uw persoonlijke gegevens die we met hen delen      op een wijze gebruiken die in overeenstemming is met deze Privacy policy. Voor het intra concern verwerken en/of delen van persoonsgegevens binnen de Yenlo groep onderling is tevens voorzien in een Gegevensuitwisselingsovereenkomst conform de AVG, welke op verzoek Gebruiker/Betrokkene zal worden toegezonden,  (waarin onder andere  is bepaald welke Yenlo entiteit  operationeel verantwoordelijk is voor een bepaalde applicatie, welke persoonsgegevens gedeeld worden en voor welke concrete doeleinden de persoonsgegevens gebruikt mogen worden) tenzij en voorzover in de Data Processing Agreement met een bepaalde  Klant, Leverancier of Partner anders is voorzien.

 • Partijen waarmee Yenlo samenwerkt voor de uitvoering van haar ICT-dienstverlening en/of werkzaamheden.  

Om te zorgen dat Yenlo zo effectief en efficiënt mogelijk te werk gaat, zijn sommige diensten uitbesteed aan andere bedrijven. Hierbij gaat het om:

– Datacentra (zijnde Amazon en Microsoft Azure).

– Software providers (inclusief hosting platform providers) (zoals WSO2, Apache, AFAS, Boomi, Mulesoft, Azure, InterSystems, Redwood/Cerberus FTP).

Dit omvat ook de toeleveranciers van de software pakketten ten behoeve van de uitvoering van Yenlo’s   eigen Finance, HR en Sales administratie (zoals Exact, AFAS, Microsoft, DocuSign/E-sign, Recruitee, Mijn Justiz, EasyCV, Share, Trackadoo, LIFT, Pipedrive, Topdesk Marktplaats, Tableau,  WeTransfer, Trainingsportal).

– Integratiepartners.

– Extern ingehuurde softwareontwikkelaars en consultants (inclusief webdesigners).

– Onderstaande cookie leveranciers.

– Diverse Recruitment, advies en marketing bureau’s.

– Archiefbeheerders,

– Incasso en deurwaarder bureau’s, en

– partijen die inzage krijgen in gegevens in het kader van certificeringstrajecten (zoals ISO en NEN).

Tot  welke persoonsgegevens ieder van bovenstaande Soort/Type Ontvangers (zoals Externe Ontwikkelaars, Integratiepartners, Archiefbeheerders) toegang heeft en voor welke concreet doel bovenstaande Soort/Type Ontvangers die persoonsgegevens gebruiken wordt hieronder c.q. in het Verwerkingsregister van Yenlo beschreven. Een afschrift van de relevante passages uit het Verwerkingsregister zal op verzoek worden toegezonden.

 • Overheidsinstanties en externe partijen die vanwege wettelijke verplichtingen geïnformeerd moeten worden.

Deze partijen zien alleen jouw persoonsgegevens als zij dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak en wanneer dit wettelijk toegestaan is. Yenlo deelt nooit medische gezondheidsgegevens met andere partijen zonder jouw toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt. Als de wet wordt overtreden of als er hier een vermoeden van is, kan Yenlo ervoor kiezen om overheidspartijen te informeren.

 • Daarnaast kan Yenlo ook informatie delen met derde partijen in het kader van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek (inclusief stage opdrachten).   In dat kader kan Yenlo informatie delen met Overheidsinstanties (zoals CBS) en erkende collectieve brancheorganisatie in het kader van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek voor niet commerciële doeleinden overeenkomstig art 24 AVG. Hetzelfde geldt voor stage opdrachten van Yenlo medewerkers. Uitgangspunt hiervoor is in beginsel uw nadere Toestemming danwel dat de persoonsgegevens niet op enig wijze- direct of indirect- herleidbaar zijn naar personen.
 • Andere bedrijven of personen, als je daarom vraagt.

Contactpersonen, zoals naasten of bewindvoerders mogen informatie over jouw opvragen wanneer jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. Als je dat wilt, kan Yenlo in specifieke gevallen informatie uitwisselen met andere partijen. Bijvoorbeeld je nieuwe of oud    werkgever of een arts die voor jou een second opinion doet of een advocaat. Dit gebeurt alleen als jij daar om vraagt, met jouw expliciete toestemming.

Yenlo attendeert er uitdrukkelijk op dat bovenstaande ontvanger(s), ook na beëindigen van uw Yenlo account voorzover noodzaak en gedurende de onderstaande wettelijk voorgeschreven bewaartermijn toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelt en/of worden door en met Yenlo gedeeld met voornoemde Ontvangers ?

Dit varieert per Soort/Type Ontvanger (inclusief per Klant, Leverancier, Partner of relatie) en zelfs per project binnen dezelfde Ontvanger, Klant, Leverancier of Partner. In dit verband verwijzen we naar de betreffende Data Processing Agreement van de Klant, Leverancier, Partner of relatie respectievelijk naar het Verwerkingsregister van Yenlo, waar per applicatie is opgesomd welke persoonsgegevens we (voor welke doeleinden) verwerken. Een afschrift van de relevante passages uit het Verwerkingsregister zal op verzoek worden toegezonden. Hierbij kan met name worden gedacht aan:

Voor welke doelen gebruikt Yenlo persoonsgegevens?

Het betreft in ieder geval de volgende mogelijke doelen:

 • Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Het uitvoeren van de Overeenkomst.
 • Voor het goed laten functioneren en/of verbeteren van de Website, dienstverlening en of onderneming/bedrijfsvoering van Yenlo.
 • Het uitvoeren van kwaliteitstoetsen.

Kwaliteitstoetsen worden uitgevoerd op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, en waar nodig ‘expliciete toestemming’. Yenlo voert kwaliteitstoetsen uit om te voldoen aan haar zorgplicht en om de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening hoog te houden.

 • Werven van en/of onderhouden van contacten met Klanten, Leveranciers, Partners en/of Relaties.
 • Marketing en adverteren
 • Een eventuele vraag en/of klacht behandelen.
 • Telefonie en beeldbellen.

In het Verwerkingsregister van Yenlo is nader en meer concreet per applicatie bepaald voor welke concrete en/of verder te behalen doeleinden de verwerking dient. Een afschrift van de relevante passages uit het Verwerkingsregister zal op verzoek worden toegezonden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Cookies

Deze Website en portaalsystemen maken gebruik van cookies. Cookies maken het voor de Website en portaalsystemen mogelijk om computers te herkennen. Dit vergemakkelijkt het gebruik van deze diensten: dankzij cookies worden instellingen onthouden, werken formulieren en video’s op de Website en krijgt Yenlo inzicht in wat wel en niet (effectief) functioneert.

Non Intrusive Noodzakelijke Functionele Cookies

Non Intrusive Noodzakelijke Functionele Cookies helpen onze Website beter bruikbaar te maken, door basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken. Deze bestaan uit:

Cookies die ervoor zorgen dat de Website functioneert

 Strikt noodzakelijke functionele cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren functioneert. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze Website. Zij bevatten bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen aan te melden op veilige gebieden van onze Website   of gebruik te maken van een winkelwagen, om een account aan te maken (zoals “session cookies”).

Cookies om de prestaties van de Website te verbeteren

Informatie over het gebruik van onze Website en de feedback die we van onze bezoekers ontvangen, helpt ons om onze Website te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een Website-informatie kan onthouden die van invloed is   op het gedrag en het ontwerp van de Website, zoals de taal van uw voorkeur (“taalcookies”) of de regio waar u woont. Voorkeurscookies worden gebruikt om de prestaties en          functionaliteit van de Website te verbeteren. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de Gebruiker worden gestuurd en op de pc van de Gebruiker worden opgeslagen. Dergelijke cookies onthouden onder meer de taalinstellingen en persoonlijk voorkeur van de Gebruiker. Dergelijke cookies hebben als doel om de Website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de Gebruiker bij te houden en bepaalde Gebruikersvoorkeuren op te slaan.

Cookies om het Websitegebruik te analyseren

Webanalyse: Analytische cookies verzamelen informatie die Yenlo gebruikt om te begrijpen hoe de Website wordt gebruikt en om de prestaties ervan te controleren. Daarnaast helpen deze cookies Yenlo om de Website aan te passen en uw gebruikerservaring te verbeteren. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om rapporten samen te stellen om ons te helpen analyseren hoe de Website wordt gebruikt, wat de meest voorkomende problemen zijn en hoe we de Website kunnen verbeteren. Kortom we gebruiken analytische cookies om ons Websiteverkeer op een anonieme manier te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Hiervoor gebruiken we Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze advertenties zijn op pagina’s met zoekresultaten van Google. Google Analytics bevat ook interesse- en demografische rapporten. De aldus verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. We hebben een nieuwe processor-overeenkomst getekend met Google en de gegevens worden anoniem gecodeerd en verwerkt. We hebben ook ‘gegevens delen’ met Google uitgeschakeld. Onze Google Analytics-instellingen zijn privacy vriendelijk opgezet.

Statistische cookies

Statistieken: Onze statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze Website gebruiken. We doen dit door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Zo gebruikt Yenlo cookies voor het verzamelen van statistische   gegevens over het bezoek van   de Website Analytische cookies worden geplaatst met het programma Google Analytics (eigendom van Google). Met deze partijen is een overeenkomst gesloten. Er zijn daarnaast aanvullende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd blijft. Zo ontvangen deze bedrijven niet uw gehele IP-adres.

Non Intrusive noodzakelijke functionele cookies zijn conform de wet vrijgesteld van de voorafgaandelijke Toestemming van de Gebruiker. Op verzoek van Gebruik zal een volledig gedetailleerd overzicht van alle (noodzakelijke functionele) cookies ter informatie worden toegezonden. Met betrekking tot alle Non Intrusive noodzakelijke functionele cookies, handelt Yenlo International Holding B.V., gevestigd te Beechavenue 16, 1119 PT Schiphol-Rijk, Nederland (KVK nummer 28117017 als de Verwerkingsverantwoordelijke.

Bewaartermijn: Non Intrusive Noodzakelijke Functionele cookies die zijn vrijgesteld van de toestemmingsvereiste hebben slechts een levensduur die rechtstreeks verband houdt met het doel waarvoor het wordt gebruikt en is ingesteld om te vervallen zodra het niet langer nodig is, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de  gemiddelde gebruiker. Derhalve verlopen  deze soort cookies in het algemeen  wanneer de browsersessie eindigt of zelfs eerder(inclusief  Google Analytics Cookie Collect, _gid, _gat, _gat, _gat_UA-* and_gtag_UA_* ), met dien verstande dat  de volgende  cookies zelfs langer dan 24 uur na afloop Sessie bewaart worden:

– Google Analytics Cookies:  _ga_* and _Ga_ kennen een maximale bewaartermijn van 1 respectievelijk 2 jaar, en

– Complianz cookies kennen een maximale bewaartermijn van 1 jaar.

Opt out Google Analytics: Als u niet wilt dat Google Analytics gegevens over u vastlegt (zelfs als deze geanonimiseerd zijn), kunt u dit volledig uitsluiten. U moet een plug-in installeren in de webbrowser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plug-ins voor verschillende browsers. U kunt ook de privacy instelling van uw browser aanpassen.

Intrusive Traceer en Marketingcookies (inclusief cookies van derden)

Traceer en marketing cookies (voor marketing- en sociale media-doeleinden)

Met traceer en marketing cookies kan uw surfgedrag gemonitord worden (door Yenlo (als Verwerkingsverantwoordelijke) en/of advertentiebedrijven (als Verwerker)). We gebruiken marketingcookies om bezoekers te volgen wanneer ze onze Website bezoeken alsmede om onze digitale marketingcampagnes te verbeteren.  Met deze soort cookies kunnen we terugkerende bezoekers aan onze sites herkennen. Door een anonieme, willekeurig gegenereerde identificatie te vergelijken, houdt een traceercookie bij waar gebruikers van onze Websites vandaan komen, welke zoekmachine ze hebben gebruikt, op welke link ze hebben geklikt, welke zoekwoorden ze hebben gebruikt en waar ze zich bevonden toen ze de Website openden. Door deze gegevens te volgen, kunnen wij onze Website verbeteren. Hierdoor kan Yenlo zorgen dat u advertenties getoond worden op basis van uw interesseprofiel en surfgedrag (ten behoeve van re marketing). Daarnaast voorkomen deze cookies dat u constant dezelfde advertentie te zien krijgt. We gebruiken traceer en/of marketingcookies, na uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, om inhoud en advertenties te personaliseren en om sociale media-integratie op onze Website aan te bieden voor het delen van onze inhoud. 

Cookies van derden (voor integratie van sociale media)

Op deze Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s op sociale netwerken met Facebook, LinkedIn en Twitter te promoten of te delen. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt geleverd door Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube zelf. Deze code plaatst onder andere een cookie. Deze cookies zorgen ervoor dat de inhoud van de Yenlo Website wordt gedeeld op sociale media. Voor meer informatie over de gegevens die sociale mediabedrijven verzamelen, verwijzen we naar de betreffende privacy verklaringen van deze bedrijven:

https://www.facebook.com/privacy/policy/

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

https://nl.linkedin.com/legal/cookie-policy?

https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=nl

Naam intrusive cookieMaximale bewaartermijnGeplaats doorDoel
Active Campaign      1 maand 2 jaarActive CampaignOpslaan en traceren van interactie
FacebookZolang Facebook-account niet is gedeactiveerdFacebook IrelandIdentificeren van de webbrowser die gebruikt wordt om connectie te maken met Facebook 
Google Adsense            persistent maar Google houdt maar een tracking van 90 dagen dagen bij. PersisteertGoogle Ireland LtdPlaatsen van Advertenties
Google reCaptcha
en Google NID (*.google.com)   Rc::C Rc::B Rc::A
      Sessie Sessie PersisteertCaptcha Inc. welke eigendom is van Google.com

De reCAPTCHA maakt gebruik van marketingcookies. Deze controleren of je een persoon en geen robot bent. Het voorkomt ook misbruik door bots. Controleert anoniem of je een persoon bent om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Bekijk de Google privacy informatie. https://measuredcollective.com/gdpr-recaptcha-how-to-stay-compliant-with-gdpr/  
Google Maps API  Eindigt onmiddellijkGoogle Ireland Ltd/Google LLCUitzoeken en navigeren van je wereld
Leadfeeder               _lfa_*  2 jaarLeadfeederLaten zien welke Bedrijven/Gebruikers de Yenlo Website bezoeken en wat die zien
LinkedINZolang LinkedIn-account niet is gedeactiveerd. Gesponsorde berichten worden na 60 dagen van ontvangst automatisch gearchiveerd in je Archief folderLinkedInIdentificatie en verificatie van Gebruiker (account)
Twitter18 maanden voor log data. TwitterAuthenticatie en beveiliging Functionaliteit Gebruiker voorkeuren Analytics Onderzoek en ontwikkeling Gepersonaliseerde content Advertenties Marketing Personalisatie over devices  
Wistia Wistia-Video-Progress-* Wistia    Persiteert. Maar Wistia heeft als Privacy beleid 24 maanden, tenzij verboden onder Privacy wetgeving.Wistia Inc.In-diepte-analyses zien hoe uw publiek uw video’s consumeert en ermee omgaat. U kunt een totaalbeeld krijgen van de prestaties van een video door middel van betrokkenheidsgrafieken, of u kunt inzoomen om te zien hoe individuele kijkers uw video’s bekijken via Wista’s heatmap.  
YouTube  8 maanden voor YouTube “pref” cookie en 30 minuten voor de  ‘pm_sess’ browser session cookieGoogleYouTube gebruikt de ‘PREF’-cookie om informatie op te slaan, zoals uw voorkeurspaginaconfiguratie en afspeelvoorkeuren, zoals expliciete autoplay-keuzes, shuffle-inhoud en spelergrootte. Voor YouTube Music omvatten deze voorkeuren volume, herhaalmodus en automatisch afspelen.  

Opt in: Intrusive “tracking, marketing cookies en/of cookies van derden” vereisen nadere Toestemming Betrokkene. Op zijn minst voor het gebruik van dit soort cookies zal  Yenlo de nadere ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de Gebruiker vragen via een cookie pop up.

Opt out: Zelfs al heeft u toestemming verleent, kunt u deze traceer en/of marketing en/of cookies van derden nog steeds te allen tijde blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. Hoe u deze cookies kan blokkeren of verwijderen, vind je in het helpcentrum van elke betreffende browser:

Bovenop het voorgaande zal  Yenlo het gebruik van “cookies van derden ” die niet op verzoek van de Gebruiker worden gevraagd en die na wisacties blijven bestaan zoveel als mogelijk vermijden, en indien dat in uitzonderlijke gevallen toch plaats heeft zal Yenlo, de nadere ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de Gebruiker vragen.

Web/contactformulier

Als u een web/contactformulier invult op onze Website, vragen wij uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het doel hiervan is om contact met je te zoeken of vraag te kunnen beantwoorden. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede afhandeling van je verzoek en om actie te ondernemen. Het web/contactformulier wordt deze verzonden naar een mailbox. Deze mailbox is toegankelijk voor medewerkers van het bedrijfsbureau van Yenlo en zij nemen vervolgens contact met jou op.  Deze web/contactformulieren worden bewaard zolang als naar de aard van het betreffend webformulier             nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan en tot maximaal 6 maand na afhandeling voor eventuele vervolgvragen.  De bepalingen inzake non intrusive functionele cookies zijn op dit deel analogisch van toepassing.

Indien en voorzover Gebruiker daarvoor expliciet nadere opt in toestemming voor hebt verleend, kan het web/contactformulier daarnaast tevens mede 6 maanden lang na voornoemd afhandeling van het Web/contactformulier (of zoveel korter als u gebruikt maakt van uw recht tot opt out) worden gebruikt en/of om u te benaderen en proberen te werven als prospect, klant, leverancier, partner of relatie van Yenlo. De bepalingen inzake marketing cookies zijn in dat geval op dit deel analogisch van toepassing.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief en blog notificatie

Als u zich op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd, kunt u op elk moment aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen. In elke nieuwsbrief en elke aanbieding wordt getoond hoe u zich gemakkelijk kunt afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of aanbiedingen. Uw gegevens worden alleen gedeeld met geselecteerde derde partijen voor het verzenden van uw aanbiedingen die u mogelijk interesseren als u expliciet uw toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijnen binnen Yenlo

Yenlo houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer er geen wettelijke bewaartermijn is, bewaart Yenlo gegevens niet langer dan voor het uitvoeren van de taak noodzakelijk is.

Bewaartermijnen voor Websitebezoekers en cookies

Voor de bewaartermijn van de respectievelijke Cookies en het Web/contactformulier, zie hierboven. E-mails worden maximaal 1 jaar bewaard na ontvangst tenzij noodzaak is om langer te bewaren.

Overige bewaartermijnen

Wettelijk is Yenlo verplicht financiële gegevens 7 jaar vanaf einde kalenderjaar te bewaren.

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde bewaartermijnen zie https: https://goyenlo.atlassian.net/wiki/spaces/YISO/pages/3516301336/Overview+of+laws+and+retention+periods

De belangrijkste informatiebeveiligingsmaatregelen binnen Yenlo

Yenlo besteedt veel aandacht aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Yenlo handhaaft geheimhouding met betrekking tot de door u verstrekte informatie. Alle gegevens die u via onze Website met ons uitwisselt, worden gecodeerd met TLS-beveiliging op basis van het HTTPS-protocol.

Data minimalisatie/Minimale verzameling van persoonsgegevens

Yenlo verzamelt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om je als Leverancier, Partner, Klant of diens eindklant zo goed mogelijk te helpen. De verzameling van deze persoonsgegevens dient puur voor de uitvoering van de ICT-dienstverlening en werkzaamheden. Er worden dus geen gegevens verzameld voor andere doeleinden. Yenlo vraagt pas om bepaalde gegevens op het moment dat dat echt nodig is voor de uitvoer van haar taken.

Op regelmatige basis vinden risicoanalyses plaats en wordt gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden of bedreigingen. Er is sprake van een continu verbeterproces om op de juiste wijze te reageren om actuele risico’s, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen. Onze persoonsgegevens worden opgeslagen in sterk beveiligde datacentra. Ook toetsen we de werking van ons stelsel van informatiebeveiliging. Wij hanteren en zijn gecertificeerd overeenkomstig de ISO27001 en NEN7510-norm en richtlijnen voor informatiebeveiliging.  Voor een meer volledig overzicht van alle beveiligingsmaatregelen per applicatie verwijzen we naar https://www.yenlo.com/terms-and-conditions/dpa_sec_measurements.

Gebruik maken van jouw rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens Yenlo van u heeft? Wil je bepaalde gegevens laten corrigeren of over laten dragen? Als je denkt dat Yenlo gegevens over je heeft of bewaart die zij niet zou mogen hebben, of als je een eerder gegeven toestemming wilt intrekken? Of wil je onderdelen uit jouw dossier laten vernietigen of je gehele dossier uit de administratie laten verwijderen? Als je gebruik kunt en wil maken van je rechten, kun je een verzoek sturen naar securityofficer@yenlo.com of te bellen naar 0031-20-2700700. Voordat Yenlo je verzoek in behandeling neemt, zal zij je identiteit vaststellen. Dit kan door een door een kopie van je identiteitsbewijs (zonder leesbaar BSN) mee te sturen met je verzoek.

Welke rechten heb je als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat beschreven welke rechten je hebt als persoon. Kort samengevat zijn dat de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Je mag jouw dossier en overige registraties van jouw persoonsgegevens opvragen bij Yenlo en zelf inzien.  Dit houdt in dat je kosteloos een elektronisch afschrift kunt opvragen van verwerkte persoonsgegevens die Yenlo van jou heeft (inclusief de log filing zodat u kunt zien met wie de persoonsgegevens gedeeld zijn, c.q. wie allemaal toegang/inzage heeft gehad).  Yenlo zal aan je verzoek op een recht op elektronisch afschrift voldoen, tenzij de privacy van een ander persoon zwaarder telt dan jouw recht op afschrift.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of onjuist? Dan kan je dit laten aanvullen en/of corrigeren.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat Yenlo (tijdelijk) je gegevens niet mag verwerken. 
 • Het recht op bezwaar. Wil je dat bepaalde gegevens die Yenlo van je heeft, niet verwerkt worden? Dan kan je daar bezwaar tegen maken.
 • Het recht op data portabiliteit. Dit betekent dat je de persoonsgegevens die je met Yenlo gedeeld hebt, ten alle tijden kunt ontvangen in een machine leesbaar formaat, zodat je deze kunt overdragen aan derde partijen.
 • Het recht op vernietiging van uw dossier of persoonsgegevens (het recht om vergeten te worden). Dit betekent dat alle persoonsgegevens die je vernietigd wilt hebben, verwijderd worden, zolang dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waar Yenlo aan dient te voldoen.

Voor het uitoefenen van voornoemde rechten dient u zich te wenden tot Verwerkingsverantwoordelijke. Voorzover Yenlo handelt als Verwerkingsverantwoordelijke, is Yenlo verantwoordelijk voor de afhandeling van deze rechten. Mocht Yenlo niet de Verwerkingsverantwoordelijke zijn, dan zal zij uw verzoek ook intern doorgeleiden naar de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke.

Klacht of vraag over Privacy

Bent u van mening dat Yenlo niet correct met uw persoonsgegevens is omgegaan? Of heeft u een vraag of klacht jegens Yenlo op het gebied van privacybescherming. U kunt onze  Security Officer bereiken door een e-mail te sturen naar securityofficer@yenlo.com of te bellen naar 0031-20-2700700.  Ook kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan pas nadat u de klacht eerst aan Yenlo hebt voorgelegd.

Verantwoordelijke partij met betrekking tot deze Website (inclusief Webformulier en/of Cookies)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yenlo International Holding B.V. , gevestigd te Beechavenue 16, 1119 PT Schiphol-Rijk, Nederland (KVK nummer 28117017) is operationeel verantwoordelijk voor het beheer van deze Website, en wel als enig en zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke, en derhalve de aan te schrijven (verwerkings)verantwoordelijke  juridische entiteit voor enig klachten of vragen, althans voor wat betreft het gebruik en/of functioneren van deze Website, enig Webformulier en/of Cookies of danwel de verwerking van persoonsgegevens daarin.

Disclaimer

De informatie op deze Website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Yenlo en geselecteerde derde partijen en terwijl we ernaar streven de informatie up-to-date te houden

Yenlo kan deze Privacy policy aanpassen te allen tijde om welke reden aanpassen (bijvoorbeeld als we onze site aanpassen of als de regels rond privacy en/of  cookies veranderen). Wij raden u daarom aan deze Privacy policy periodiek te bekijken. Wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden. Wijzigingen in de Privacy policy zullen van kracht worden en gelden voor de verzamelde informatie vanaf de datum dat Yenlo de herziene Privacy policy op de Website plaatst. Wanneer we vereist zijn via toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming om uw toestemming te vragen voor veranderingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens in onze bijgewerkte Privacy policy, dan zullen wij dit doen

Nauwkeurigheid

Yenlo spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Yenlo behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Yenlo besteedt aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie op de Website onvolledig of onjuist is. De informatie op de Website wordt regelmatig       aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Yenlo aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.

Yenlo garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Het is verantwoordelijkheid van wederpartij van Yenlo om Yenlo nauwkeurige persoonlijke gegevens te verstrekken. Behoudens anderszins uiteengezet in deze Privacy policy en voor zover nodig voor de verwerkingsdoeleinden, zal Yenlo redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens accuraat, compleet, actueel en relevant zijn voor het beoogde gebruik ervan.

Helaas kan niet gegarandeerd worden dat gegevens die verspreid worden over, of toegankelijk zijn via het internet 100% veilig zijn. Alhoewel Yenlo probeert alle persoonlijke gegevens te beschermen, kan Yenlo bijgevolg niet garanderen dat persoonlijke gegevens volledig beveiligd zullen zijn tegen onjuist gebruik door hackers of andere misdadige of criminele activiteiten, of in geval van een storing van computer hardware, software of een telecommunicatie netwerk.

Yenlo staat niet in voor de veiligheid van de informatie/persoonsgegevens die via het internet of over systemen die niet onder de controle van Yenlo staan, worden gezonden aan Yenlo. Yenlo is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die de Betrokkene, gebruiker of derden mochten lijden als gevolg van het verlies aan vertrouwelijkheid van dergelijke informatie tijdens de verzending ervan over het internet of via systemen die buiten de controle van Yenlo vallen

Intellectuele eigendom

Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie en de samenstelling ervan (teksten, grafische materiaal, logo’s iconen, video’s, software, Feedback, databanken, gegevens, enz.) zijn de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) van Yenlo. Bezoeker van de Website verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het online bekijken van de Website. In het bijzonder is het de bezoeker van de Website niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yenlo, deze Website, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook te exploiteren.

Hyperlinks

Yenlo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen

Virussen

Yenlo garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze Website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Beperking van aansprakelijkheid

Yenlo garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Yenlo geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Yenlo levert grote inspanningen opdat de op de Website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website onbeschikbaar zou zijn, zal Yenlo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Yenlo is niet verantwoordelijk voor enige fout of omissie in de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Website en accepteert geen aansprakelijkheid ter zake. De op de Website ter beschikking gestelde informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer de bezoeker /gebruiker van de Website zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet de bezoeker van de Website dat voor eigen rekening en risico.

Yenlo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de bezoeker/gebruiker van de Website die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Yenlo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van enig ander activiteit (in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks), met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van apparaten, programma’s of andere gegevens op het computersysteem, danwel enig andere zaak of rechten van de bezoeker/gebruiker van de Website of derden. Voorzover uit de voorgaande aansprakelijkheidstekst of uit dwingend recht niet expliciet anders voortvloeit, is de limitering van aansprakelijkheid in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden Yenlo hierbij van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens en schade dienaangaande.

Jurisdictie

Voor jurisdictie wordt verwezen naar artikel 20 van de algemene voorwaarden Yenlo.

ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu